SEB Programmalijn Prefab: opschalen en toepassen van emissiereducerende innovaties

Onlangs hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, TNO en TKI Bouw en Techniek een overeenstemming bereikt over Schoon en Emissieloos Bouwen Programmalijn Prefab. Deze programmalijn zal lopen van 2024 tot eind 2026 en bouwt voort op het succesvol afgeronde programma Emissieloos Bouwen, dat liep van 2021 tot en met 2023. 

Programmalijn Prefab

Deze nieuwe programmalijn gaat zich richten op innovaties in de woningbouw die zorgen voor lagere emissies. Onze ambitie is om vanaf 2027 bij 15% van de nieuwbouwwoningen emissiereductie te realiseren, dit is in lijn met de doelen van Schoon en Emissieloos Bouwen. Daarom ligt de nadruk op toepassing en opschaling van: 

  1. Prefab en/of geïndustrialiseerde bouwwijzen voor renovatie of transformatie van bestaande gebouwen om nieuwe woningen te realiseren  
  2. Volledig nieuwe woningen (grondgebonden of gestapelde woningbouw, inclusief fundering) via een prefab en/of geïndustrialiseerde bouwwijze 
  3. Nieuwe of verbeterde grondstoffen in het prefab en/of industriële bouwproces 

We willen deze ambitie halen door een geselecteerd aantal innovatieprojecten uit te voeren. We zijn niet op zoek naar één project dat de volledige doelstelling kan behalen, maar naar een combinatie van projecten die dit gezamenlijk kan realiseren. 

Inschrijfperiode Programmalijn Prefab

Ben je geïnteresseerd in het indienen van een aanvraag voor een innovatieproject? Op donderdag 2 mei 2024 publiceren we de uitvraag voor de Programmalijn Prefab op de website van TKI Bouw en Techniek. De inschrijfperiode start op donderdag 2 mei 2024 en loopt tot en met maandag 1 juli 2024 uiterlijk 14:00. 

Bekijk de uitvraag hier.

Informatiesessie Programmalijn Prefab

Op donderdag 16 mei 2024 organiseren wij in samenwerking met TNO een informatiesessie over het programma. Tijdens deze sessie zullen wij potentiële aanvragers onder meer informeren over: 

  • De scope en doelstelling van de Programmalijn Prefab 
  • De relatie met het Kennis-, Opschaling- en Praktijkervaringsprogramma 
  • Het gebruik van de Bouwemissietool 
  • De voorwaarden voor een voorstel binnen de Programmalijn Prefab 

De sessie biedt ook ruimte voor vragen en de gelegenheid om andere potentiële aanvragers te ontmoeten. 

Datum: Donderdag 16 mei 2024
Tijd: 15:00 t/m 17:00
Locatie: TNO – Delft – Molengraaffsingel (NEXT Delft) begane grond
Navigeer naar: Molengraaffsingel 8, 2629 JD Delft

Meer info en Aanmelden (klik hier)

Heb je vragen over de uitvraag of informatiesessie neem dan contact op met Maurits Dekker (maurits@tkibt.nl 

Vervolg Schoon en Emissieloos Bouwen programmalijn Prefab (SEB) komt eraan

 TNO en TKI Bouw en Techniek werken aan een vervolg op Schoon en Emissieloos Bouwen in de programmalijn Prefab. Deze nieuwe programmalijn gaat zich richten op opschaling en implementatie van succesvolle concepten en innovaties voor emissiereductie in de woningbouw.

 Wat kan je verwachten van de programmalijn Prefab? 

De afgelopen jaren heeft het Schoon en Emissieloos Bouwen programma, onder regie van TNO, zich met name gericht op procesoptimalisaties en industrialisatie voor de woningbouw, om bij te dragen aan emissiereductie. Ook bij digiGO en Topsector Logistiek hebben dergelijke programma’s gelopen, die bijdragen aan emissiereductie door onder meer digitalisering, ketenregie en bouwhubs. Deze drie programma’s krijgen een vervolg onder het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (https://www.opwegnaarseb.nl/). Opnieuw is daarbij een onderverdeling gemaakt richting verschillende focusgebieden. Het deel dat werd vormgegeven onder regie van TNO zal worden voortgezet onder de programmalijn Prefab. Daarmee wordt voortgebouwd op succesvolle concepten en innovaties uit de afgelopen jaren. Het accent verschuift daarbij wel van kennis en innovatie naar kennis, opschaling en praktijkervaring. 

Voor de programmalijn Prefab hebben we de ambitie om vanaf 2027 bij 15% van de nieuw te bouwen woningen de doelen van Schoon en Emissieloos Bouwen te realiseren. Dit doen we door optimalisaties in de gehele keten op basis van procesmaatregelen. Dit betekent dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers weten welke maatregelen genomen moeten worden om dat mogelijk te maken, door bijvoorbeeld aandacht te geven aan opleiding en (bij)scholing. Ook kijken we naar mogelijkheden om de opgedane kennis in de andere programmalijnen van digitalisering en logistiek toe te passen binnen de programmalijn Prefab. Op die manier willen we ontwikkelingen die we in de huidige projecten zien versterken en versnellen. 

Wat is onze planning? 

Op dit moment werken wij aan de concretisering van de programmalijn Prefab. Daarvoor evalueren we de resultaten van de huidige projecten. Op basis daarvan formuleren we criteria voor nieuwe projecten. In onze planning beogen we begin mei 2024 de uitvraag voor projectplannen te publiceren. Vooraf zullen we ook over deze datum communiceren. Projectplannen zullen dan eind juni 2024 ingediend moeten worden. Na indiening worden de projectplannen beoordeeld door de Programma Adviesraad Prefab. Wij streven ernaar dat projecten per september 2024 van start kunnen gaan. Begin 2025 volgt een uitvraag voor een tweede ronde. De programmalijn heeft een looptijd van 2024 tot en met 2026. 

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven van de voortgang, uitvraag en belangrijke datums? Meld je dan aan via onderstaand formulier. Heb je een vraag? Neem dan contact op met Maurits Dekker (maurits@tkibt.nl)

 

Nieuwsbrief

* verplicht

TKI Bouw en Techniek is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie in bouwontwerp, bouw en bouwtechniek gericht op een toekomstbestendige gebouwde omgeving.

TKI Bouw en Techniek werkt aan drie meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s: Circulaire bouw en infrastructuur, Levensduurverlenging gebouwen en omgeving en Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. Samen met andere TKI’s werken wij aan de doorsnijdende thema’s digitalisering, industrialisering en human capital.