Schoon en Emissieloos Bouwen

Uitvraag

Programmalijn Prefab

Voorstellen voor de eerste ronde van de Programmalijn Prefab kunnen worden ingediend van 2 mei 2024 tot en met 1 juli 2024 uiterlijk 14:00. Na afloop van de inschrijfperiode zal de Programma Adviesraad Prefab de ingediende voorstellen beoordelen, en worden partijen op de hoogte gebracht van een goedkeuring of afwijzing. De geselecteerde projecten zullen na de zomer van start gaan.

Voor welke projecten kun je subsidie aanvragen? 

Binnen de Programmalijn Prefab wordt gezocht naar innovatieprojecten die het aanbod vergroten van met lagere emissies gepaard gaande woningbouw. De projectvoorstellen zullen worden verdeeld in drie categorieën:  

 1. Transformatie of renovatie van bestaande gebouwen om woningen te realiseren
 2. Volledig nieuwe woningen (inclusief fundering) 
 3. Toepassing van nieuwe of verbeterde grondstoffen en materialen

Waarvoor kan je de subsidie aanvragen? En hoeveel kun je maximaal ontvangen? 

In totaal is voor de eerste ronde van de Programmalijn prefab een subsidiebudget beschikbaar van 6 miljoen euro. Er worden enkel voorstellen gehonoreerd waarbij de aangevraagde subsidie ligt tussen de 150.000 en 1.000.000 euro. 

Bij het opstellen van de projectvoorstellen moet rekening worden gehouden met het volgende:  

 • De subsidieaanvraag betreft maximaal 70% van het totaal aan subsidiabele investeringen; 
 • Bedrijven krijgen maximaal 50% van de projectkosten (personeel, materiaal, afschrijvingskosten) vergoed;  
 • Kennisinstellingen krijgen maximaal 100% van de projectkosten vergoed 
 • Specifiek voor de personeelskosten is daarbij de mogelijkheid tot het gebruik van een integraal kostensysteem. In alle andere gevallen wordt teruggevallen op een forfaitair tarief van € 60/uur; 
 • Een bedrijf dient de andere (minimaal) 50% zelf te investeren in de vorm van bijvoorbeeld uren of bedrijfsmiddelen (in kind) of in de vorm van cash;  
 • Subsidiabele activiteiten passen uitsluitend binnen het onderzoekssamenwerkingsverband en worden niet door derden aangeboden met commerciële doeleinden. 

Projecten Emissieloos Bouwen

Belangrijke data

 • 2 mei 2024: start inschrijfperiode
 • 16 mei 2024: Informatiesessie Programmalijn Prefab 
 • 1 juli 2024 uiterlijk 14:00: deadline indienen voorstel voor Programmalijn Prefab 
 • Juli: beoordeling en advisering door de Programma Adviesraad Prefab 
 • Augustus: toe- en afwijzen voorstellen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • September: start uitvoering innovatieprojecten 

Indienen van een voorstel

Voor het indienen van een voorstel vragen we je vier documenten aan te leveren:

 • Projectvoorstel (PDF)
 • Financiële onderbouwing (PDF)
 • Datasheet Bouwemissietool (Excel)
 • Uitdraai Bouwemissietool (CSV)
 • Indien mogelijk het meesturen van de LCA (PDF)

De documentnamen van de in te leveren documenten beginnen alle met de naam van de hoofdindiener van het innovatievoorstel.

Het innovatievoorstel dient uiterlijk op 1 juli 2024 om 14.00 uur te worden ingediend door een e-mail te sturen aan prefab@tkibt.nl. Voorstellen die later worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Na ontvangst ontvang je een bevestiging vanuit het programmateam Prefab.