Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen

Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen is een van de drie meerjarige, missiegedreven innovatieprogramma’s die worden opgezet en uitgevoerd vanuit de samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers.

Innovaties binnen dit programma richten zich onder andere op gebiedsgerichte, klimaatrobuuste en natuurinclusieve ontwerpmethodieken, (lokale) oplossingen tegen wateroverlast en hittestress, emissiereducerende bouw- en onderhoudsmethodes en nieuwe vormen van ketensamenwerking om dit mogelijk te maken.

Het doel van dit programma is ervoor te zorgen dat de gebouwde omgeving in 2050 klimaatbestendig is ingericht, natuurinclusief is en bouwactiviteiten met minimale belasting voor de omgeving tot stand komen.

Er wordt nauwe aansluiting gezocht bij missie C van de KIA Landbouw Water en Voedsel. Klimaatadaptatie is nodig om de gebouwde omgeving en inwoners van Nederland te beschermen tegen weerextremen als wateroverlast, overstroming, hittestress, droogte en stormen. Daarnaast kan het bijdragen aan voorkomen van bodemdaling en funderingsproblematiek. Natuurinclusief bouwen is nodig voor een gezonde leefomgeving en bescherming en versterking van de biodiversiteit en kan bijdragen aan het verbeteren van de waterhuishouding, vermindering van hittestress en luchtvervuiling. (Lokale) klimaatadaptatie maatregelen en natuurinclusieve maatregelen dienen zoveel mogelijk te worden gecombineerd met andere transitieopgaven en vereisen forse bouwactiviteiten in de gebouwde omgeving. Dit geldt zowel ondergronds als bovengronds.

Tegelijkertijd worden de doelstellingen voor het reduceren van emissies en overlast in de omgeving en voor de natuur als het gevolg van bouwactiviteiten steeds strenger en complexer. Emissies van stikstof, fijnstof en broeikasgassen, geluid, trillingen en watergebruik moeten worden teruggedrongen en de mogelijkheden om meer natuurinclusief te bouwen beter benut. Innovaties in emissiearme-/vrije technologieën en processen en omgevingsbewust en natuurinclusief bouwen zijn nodig. Om deze versneld en zo integraal mogelijk te kunnen implementeren en op te schalen tegen acceptabele kosten is ook hier de combinatie met digitalisering en industrialisatie van de ontwerp- bouw- en technieksector van belang. Met name ook vanuit deze inzet zal samenwerking worden gezocht met het programma Schoon en Emissieloos Bouwen en de Topsector Logistiek waarbinnen de focus sterk ligt op voertuigtechnische en bouwlogistieke maatregelen.

De emissiereductieopgave vraagt een integrale benadering over de gehele keten. Zo wordt voorkomen dat bedrijfsleven en overheden in de tijd meerdere malen geconfronteerd worden met verschillende reductieopgaven van verschillende stoffen. Kern van de aanpak is met alle relevante partijen innovatieve, integrale en praktisch toepasbare innovatieve oplossingen en (bij)scholing te ontwikkelen.

Dit programma is in 2023 vastgesteld door de Programma-adviesraad. 

Meedoen?

Jaap Dijkgraaf is voorzitter van de Programma-adviesraad van Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. Neem contact op met programmamanager Maurits Dekker voor meer informatie: maurits@tkibt.nl. 

Downloads

Het BTIC heeft een kennis- en innovatieprogramma ontwikkeld binnen het thema omgevingsbewust (emissieloos) bouwen. Deze is meegenomen bij het invulling van deze MMIP.

Drie meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s

Naast Circulaire bouw en infrastructuur werkt TKI Bouw en Techniek aan twee andere programma’s.

Doorsnijdende thema’s

Wij werken samen met andere TKI’s aan de doorsnijdende thema’s digitalisering, industrialisering en human capital.