MMIP Circulaire bouw en infrastructuur

Dit MMIP zet in op innovatie in nieuwe ontwerpstrategieën en -processen voor het faciliteren van circulair onderhoud, reparatie, volhoudbaarheid, modulariteit, aanpasbaarheid en demonteerbaarheid op verschillende schaalniveaus (van product-, component-, en gebouwniveau tot stedenbouw) en benut hierbij de kansen die digitalisering en industrialisatie van de ontwerp-, bouw- en technieksector bieden.

Bedrijfsleven, overheden en onderwijs/kennisinstellingen in de brede bouw- en infrasector delen met elkaar de ambitie om uiterlijk in 2050 een grotendeels circulaire bouw- en infrasector te realiseren. Er wordt naar gestreefd om in de periode 2023 – 2030 50% van de deze einddoelstelling te realiseren, in lijn met de missie CE en de doelstellingen van het programma Circulaire Bouweconomie. Dit vraagt van de ontwerp- bouw- en technieksector om een andere organisatie waarbinnen nieuwe en innovatieve oplossingen in aanbestedingen, ontwerp, uitvoering en onderhoud meegenomen worden. Deze innovaties en de transitie naar een circulaire bouweconomie zijn te versnellen door de toepassing hiervan te combineren met inzet op vernieuwd vakmanschap, digitalisering en industrialisatie van de ontwerp- bouw- en technieksector.

TKI Bouw en Techniek geeft praktische en maatschappelijke invulling in de gebouwde omgeving aan de drie MMIP’s van de KIA CE en volgt daarbij de daarin vervatte uitgangspunten. Op het gebied van materiaalinnovaties en versnelde toepassing daarvan werkt het TKI samen met Kennis en Innovatie Agenda (KIA CE). Voor zover het gaat om (biobased) bouwmaterialen en grondstoffen is dit MMIP complementair ten opzichte van missie A Kringlooplandbouw van de KIA Landbouw Water Voedsel en MMIP 3 Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving, van TKI UE en met MMIP F Best beschermde Delta van de KIA Landbouw Water Voedsel.  Bijzondere aandacht gaat uit naar het sluiten van zowel de technische en biologische lussen, nieuwe circulaire businessmodellen en ontwikkeling van harde en zachte competenties via onderwijs en training.

Dit draagt tevens bij aan de opgave van de bouw van één miljoen nieuwe woningen die ook meer circulair kunnen worden gerealiseerd en kritische civiele infrastructuren voor de komende decennia.

Nieuwsbrief

TKI Bouw en Techniek is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie in bouwontwerp, bouw en bouwtechniek gericht op een toekomstbestendige gebouwde omgeving.

TKI Bouw en Techniek werkt aan drie meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s: Circulaire bouw en infrastructuur, Levensduurverlenging gebouwen en omgeving en Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. Samen met andere TKI’s werken wij aan de doorsnijdende thema’s digitalisering, industrialisering en human capital.