Circulaire bouw en infrastructuur

Circulaire bouw en infrastructuur is een van de drie meerjarige, missiegedreven innovatieprogramma’s die worden opgezet en uitgevoerd vanuit de samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers.

Dit programma zet in op innovatie in nieuwe ontwerpstrategieën en -processen voor circulair onderhoud, reparatie, volhoudbaarheid, modulariteit, aanpasbaarheid en demonteerbaarheid op verschillende schaalniveaus; van product-, component-, en gebouwniveau tot stedenbouw. Speciale aandacht gaat uit naar de kansen die digitalisering en industrialisatie bieden.

Bedrijfsleven, overheden en onderwijs/kennisinstellingen in de brede bouw- en infrasector delen met elkaar de ambitie om uiterlijk in 2050 een grotendeels circulaire bouw- en infrasector te realiseren. Er wordt naar gestreefd om in de periode 2023 – 2030 50% van de deze einddoelstelling te realiseren, in lijn met de missie CE en de doelstellingen van het programma Circulaire Bouweconomie. Dit vraagt van de ontwerp- bouw- en technieksector om een andere organisatie waarbinnen nieuwe en innovatieve oplossingen in aanbestedingen, ontwerp, uitvoering en onderhoud meegenomen worden. Deze innovaties en de transitie naar een circulaire bouweconomie zijn te versnellen door de toepassing hiervan te combineren met inzet op vernieuwd vakmanschap, digitalisering en industrialisatie van de ontwerp- bouw- en technieksector.

TKI Bouw en Techniek geeft praktische en maatschappelijke invulling in de gebouwde omgeving aan de drie MMIP’s van de KIA CE en volgt daarbij de daarin vervatte uitgangspunten. Op het gebied van materiaalinnovaties en versnelde toepassing daarvan werkt het TKI samen met Kennis en Innovatie Agenda (KIA CE). Voor zover het gaat om (biobased) bouwmaterialen en grondstoffen is dit MMIP complementair ten opzichte van missie A Kringlooplandbouw van de KIA Landbouw Water Voedsel en MMIP 3 Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving, van TKI UE en met MMIP F Best beschermde Delta van de KIA Landbouw Water Voedsel.  Bijzondere aandacht gaat uit naar het sluiten van zowel de technische en biologische lussen, nieuwe circulaire businessmodellen en ontwikkeling van harde en zachte competenties via onderwijs en training.

Dit draagt tevens bij aan de opgave van de bouw van één miljoen nieuwe woningen die ook meer circulair kunnen worden gerealiseerd en kritische civiele infrastructuren voor de komende decennia.

Dit programma is inmiddels vastgesteld door de Programma-adviesraad. 

Meedoen?

Vincent Gruis is voorzitter van de Programma-adviesraad van Circulaire Gebouwen en Infrastructuur. Neem contact op met senior programmamanager Liselore Havermans voor meer informatie: liselore@tkibt.nl. 

Downloads

Het BTIC heeft kennis- en innovatieprogramma’s ontwikkeld binnen het thema circulariteit. Deze zijn meegenomen bij de invulling van deze MMIP.

Drie meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s

Naast Circulaire bouw en infrastructuur werkt TKI Bouw en Techniek aan twee andere programma’s.

Doorsnijdende thema’s

Wij werken samen met andere TKI’s aan de doorsnijdende thema’s digitalisering, industrialisering en human capital.