Levensduurverlenging gebouwde omgeving

Levensduurverlenging gebouwde omgeving is een van de drie meerjarige, missiegedreven innovatieprogramma’s die worden opgezet en uitgevoerd vanuit de samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers.

Door de ontwikkeling van geautomatiseerde data- en inspectietechnieken, datagedreven reststerkte- en voorspellingsmodellen, digital twins en de toepassing van nieuwe, circulaire materialen en reparatietechnieken wordt bijgedragen aan het optimaal instandhouden, aanpassen en benutten van bestaande gebouwen en civiele droge infrastructuur.

Dit programma sluit aan op de ambitie om richting 2040 te komen tot een veilige, robuuste en duurzame gebouwde omgeving. De komende decennia zullen 85.000 bruggen en een groot aantal andere civiele droge kunstwerken moeten worden aangepast, vervangen, onderhouden of de levensduur moet ervan worden verlengd. Voor woningen en utiliteitsgebouwen geldt dat levensduurverlenging een essentieel onderdeel is van een toekomstgerichte nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsstrategie. Zowel qua (her)ontwerp, materiaal als qua (installatie)techniek. Veel van deze activiteiten zullen veelal gedurende regulier gebruik moeten plaatsvinden. Deze maatschappelijke opgave is zo groot en complex dat individuele beheerders, bedrijven en eigenaren met de huidige beschikbare kennis en instrumenten deze opgave niet grootschalig en kostenefficiënt kunnen realiseren zonder innovatieve aanpakken.

Dit programma zet in op innovatietrajecten gericht op onder andere het vaststellen van betrouwbare reststerkte- en voorspellingsmodellen en geautomatiseerde data- en inspectietechnieken, digital twins, toepassing van nieuwe, circulaire materialen (conform MMIP I), scholing en opleiding, etc. zodat bestaande gebouwen en civiele droge kunstwerken veilig en duurzaam gebruikt kunnen blijven worden met een langere levensduur. Hierbij wordt afgestemd met het thema digitalisering/AI van de KIA Sleuteltechnologieën. De innovatieve aanpak in dit MMIP anticipeert op de ontwikkelingen zoals industrialisatie en digitalisering.

Dit programma is in 2023 vastgesteld door de Programma-adviesraad. 

Meedoen?

Leonie Koops is voorzitter van de Programma-adviesraad van Levensduurverlenging gebouwde omgeving. Neem contact op programmamanager Anouk Bolsenbroek via anouk@tkibt.nl.

Downloads

Het BTIC heeft kennis- en innovatieprogramma’s ontwikkeld binnen het thema levensduurverlenging infrastructuur. Deze zijn meegenomen bij de invulling van deze MMIP.

Drie meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s

Naast Circulaire bouw en infrastructuur werkt TKI Bouw en Techniek aan twee andere programma’s.

Doorsnijdende thema’s

Wij werken samen met andere TKI’s aan de doorsnijdende thema’s digitalisering, industrialisering en human capital.