Lopende samenwerkingen

TKI Bouw en Techniek initieert en ondersteunt samenwerkingen tussen overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en de publieke omgeving die als doel hebben om gezamenlijk kennis en innovatieve methodes, producten of diensten te ontwikkelen voor de middellange termijn (2-6 jaar).

Het gaat om innovaties gericht op de misse ‘een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving’ waarbij de ontwerp-, bouw- en technieksector het verschil kan maken. Lees hier meer over deze samenwerkingsverbanden.

Actuele samenwerkingsverbanden

Regionaal Bouwen aan Human Capital

Door middel van een regionale human capital aanpak wil het programma de realisatie van een emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving versnellen. Deze aanpak is nodig omdat het tekort aan huidige en toekomstige vakmensen met de juiste skills succesvolle innovaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector belemmert. Het door TNO ontwikkelde Sharebouw& Techniek-concept dat de werelden van werken, leren en innoveren in regionale ecosystemen aan elkaar verbindt, vormt het uitgangspunt van het programma. Door deze werkwijze naar meerdere regio’s op te schalen, levert het programma een bijdrage aan skills ontwikkeling van vakmensen, nu en in de toekomst, en aan innovatieadoptie bij MKB-bedrijven en opdrachtgevers.

  • Deelnemers: Bouwacademie Amsterdam en de innovatiehubs Bouwlab R&Do in Haarlem, SPARK Makers Zone in Den Bosch, Pioneering in Enschede en de innovatiehubs van de Hanzehogeschool en het Alfacollege in Groningen. Zij werken samen met MKB-bedrijven, opdrachtgevers, onderwijsinstellingen en kennispartners in hun regio. 
  • Coördinatie: TKI Bouw en Techniek is penvoerder van de samenwerking, TNO is de inhoudelijk programmamanager, de regionale hubs coördineren de activiteiten binnen de regio’s en de Hogeschool van Amsterdam zal overkoepelend een cultuurevaluatie uitvoeren om het onderlinge leerproces te versterken. 
  • Looptijd: 1 oktober 2022 – 31 december 2023 met een plan van aanpak voor doorontwikkeling en onderzoek in de periode 2024 – 2027 in vier regio’s.
  • Voortgang: op deze website
  • Subsidieverstrekker: het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Toekomstbestendige Leefomgeving

Nederland kent grote maatschappelijke uitdagingen in de leefomgeving, waaronder woningnood, verouderde infrastructuur en effecten van klimaatverandering. De ontwerp-, bouw- en technieksector levert een grote bijdrage aan de oplossingen voor deze uitdagingen. De productiviteit moet nu fors omhoog om de uitdagingen in de leefomgeving voor 2030 tijdig waar te maken. Het programma ‘Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur’ wil een zodanige impuls geven aan de modernisering van de sector, dat er een noodzakelijke versnelling, opschaling en cultuuromslag plaatsvindt. De oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen resulteren daarbij ook in een substantiële bijdrage aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland.

TKI Bouw en Techniek heeft samen met de ministeries van BZK, IenW en LNV en ruim 130 betrokken partijen drie samenhangende programma’s opgezet rond infrastructuur, gebouwen en ecosysteemontwikkeling.

Het programma Toekomstbestendige Leefomgeving richt zich op het (door)ontwikkelen van circulair en biobased bouwen en datagedreven assetmanagement, het opschalen van de industrialisatie binnen de sector gericht op het verhogen van efficiency, productiviteit en het reduceren van faalkosten en de bouw van een goed-functionerend, zichzelf versterkend, innovatie-ecosysteem door het initiëren van nieuwe aanpakken rondom leren, samenwerken in de keten en structureel innoveren in de ontwerp-, bouw- en technieksector.

  • Deelnemers: ruim 130 marktpartijen, kennisinstellingen en overheden in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Het consortium buigt zich over drie deelprogramma’s: infra, gebouwen en ecosysteem. 
  • Coördinatie: TKI Bouw en Techniek 
  • Looptijd: vijf jaar, van 2023 – 2028
  • Voortgang: op deze website
  • Subsidieverstrekker: het Nationaal Groeifonds. Het investeringsprogramma heeft een totale omvang van ruim € 200 miljoen. In 2022 is besloten om € 100 miljoen te reserveren voor dit programma. De adviescommissie heeft in februari 2023 besloten deze reservering om te zetten in een toekenning van € 60 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 40 miljoen.

Documenten
– Toekomstbestendige Leefomgeving voorstel Nationaal Groeifonds, versie 3 (22 december 2022)
– Nadere vragen van de Nationaal Groeifonds commissie en antwoorden (8 februari 2023)
– Kabinetbesluit (24 februari 2023)

Lees hier de samenvatting van het ingediende voorstel.

Verbouwstromen

Een duurzame, comfortabele en gezonde woning moet voor iedereen sneller realiteit worden. Samen met bouwers, installateurs, toeleveranciers, woningcorporaties, verhuurders en woningeigenaren wil Verbouwstromen renovatiestromen ontwikkelen die het benodigde tempo en volume hebben om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en richting 2050 te kunnen realiseren. Samenwerkingsverbanden waarin vraag- en aanbodzijde de handen ineenslaan zijn daarbij cruciaal. Verbouwstromen gaat deze kansrijke samenwerkingsverbanden ondersteunen en versterken. Het programma werkt samen met hen aan het wegnemen van knelpunten die opschaling in de praktijk belemmeren, baant het pad voor kansrijke initiatieven en stimuleert nieuwe manieren van werken in de (ver)bouw.   

Industriële Modulaire Prefab

TKI Bouw en Techniek heeft nog vanuit het BTIC het kennis- en innovatieprogramma ‘Emissieloos Bouwen’ opgesteld. De Groene Koers, Topsector Logistiek en diverse partijen uit de ontwerp-, bouw- en technieksector hebben aan de totstandkoming ervan meegewerkt. Vanuit dit programma op hoofdlijnen zijn door TNO, Topsector Logistiek en digiGO uitvoeringsprogramma’s uitgewerkt die daadwerkelijk van start zijn gegaan. Het deeltraject industriële prefabbouw werkt met een budget van bijna 30 miljoen euro, waarvan 20 miljoen subsidie, aan lage emissie bouwmaterialen, geïndustrialiseerde productie en optimalisatie van processen in 20 deeltrajecten.

Q3 2021
Q4 2021
Q1 2022
Q2 2022
Q3 2022

Rapportage ‘Woningbouw binnen planetaire grenzen, uitgevoerd door Copper8 als onderdeel van een van de deelprojecten. 

IEBB-consortium

Het consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw heeft als ambitie het haalbaar, betaalbaar en opschaalbaar maken van de energietransitie in de bestaande (woning)bouw. De projecten richten zich specifiek op de opschaling naar 200.000 renovaties per jaar vóór het jaar 2030. In het kader van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) wordt gewerkt aan integrale innovaties die zich richten op verschillende facetten van de energietransitie: de industrialisatie van renovatieconcepten (thema 1-4; MMIP 3.1 en 3.2), het transitieproces (thema 5-7; MMIP 3.3) en warmtetechnologie (thema 8 en 9; MMIP 4.1 en 4.3).

Brains4Buildings

Brains for Building’s Energy Systems (B4B) is een meerjarig, multi-stakeholderproject gericht op het ontwikkelen van methoden om big data van slimme meters, gebouwbeheersystemen en Internet of Things-apparaten te benutten, om het energieverbruik te verminderen, het comfort te verhogen, flexibel te reageren op gebruikersgedrag en lokale vraag en aanbod van energie en te besparen op onderhoudskosten voor installaties. Hiervoor worden snellere en efficiëntere Machine Learning en Artificial Intelligence modellen en algoritmes ontwikkeld. Het project is gericht op bestaande utiliteitsgebouwen zoals commerciële en institutionele gebouwen.