Lopende samenwerkingen

TKI Bouw en Techniek initieert en ondersteunt samenwerkingen tussen overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en de publieke omgeving die als doel hebben om gezamenlijk kennis en innovatieve methodes, producten of diensten te ontwikkelen voor de middellange termijn (2-6 jaar).

Het gaat om innovaties gericht op de misse ‘een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving’ waarbij de ontwerp-, bouw- en technieksector het verschil kan maken. Lees hier meer over deze samenwerkingsverbanden.

Actuele samenwerkingsverbanden

Verbouwstromen

Een duurzame, comfortabele en gezonde woning moet voor iedereen sneller realiteit worden. Samen met bouwers, installateurs, toeleveranciers, woningcorporaties, verhuurders en woningeigenaren wil Verbouwstromen renovatiestromen ontwikkelen die het benodigde tempo en volume hebben om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en richting 2050 te kunnen realiseren. Samenwerkingsverbanden waarin vraag- en aanbodzijde de handen ineenslaan zijn daarbij cruciaal. Verbouwstromen gaat deze kansrijke samenwerkingsverbanden ondersteunen en versterken. Het programma werkt samen met hen aan het wegnemen van knelpunten die opschaling in de praktijk belemmeren, baant het pad voor kansrijke initiatieven en stimuleert nieuwe manieren van werken in de (ver)bouw.   

Nationaal Groeifondsvoorstel

In april 2021 heeft TKI Bouw en Techniek (voorheen BTIC) samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 187 partners vanuit de ontwerp-, bouw- en technieksector een reservering toegekend gekregen van € 100 miljoen euro voor het ingediende NGF-voorstel Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur

Het plan is om blijvende samenwerkingsverbanden en innovatie-infrastructuren op te zetten waarmee innovatieve producten, diensten en expertise ontwikkeld worden voor het creëren van een emissievrije, circulaire, klimaatadaptieve en toekomstbestendige leefomgeving, betaalbaar en bereikbaar voor alle inwoners.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de update van het voorstel. We focussen hierbij sterk op twee onderwerpen: 1. Datagedreven beheer en onderhoud voor levensduurverlenging van infrastructuur en 2. Industriële prefab en biobased bouwen van gebouwen. Beide worden geïntegreerd in een ecosysteemaanpak waarbij de nadruk ligt op human capital en cultuur. Deze aanpak wordt sterk ingebed in flankerend beleid van de overheid zodat de impulsinvestering vanuit het Groeifonds tot een verhoging van de arbeidsproductiviteit van de sector, exportkansen en een blijvende verandering van het innovatielandschap van de ontwerp-, bouw en technieksector kan leiden.

In maart/april 2023 verwachten we reactie of de reservering wordt toegekend.

Lees hier de samenvatting van het ingediende voorstel.

Lees hier een toelichting op de startconsortia van het ingediende voorstel. 

Bekijk hieronder de videotoelichting op het ingestuurde voorstel.

IEBB-consortium

Het consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw heeft als ambitie het haalbaar, betaalbaar en opschaalbaar maken van de energietransitie in de bestaande (woning)bouw. De projecten richten zich specifiek op de opschaling naar 200.000 renovaties per jaar vóór het jaar 2030. In het kader van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) wordt gewerkt aan integrale innovaties die zich richten op verschillende facetten van de energietransitie: de industrialisatie van renovatieconcepten (thema 1-4; MMIP 3.1 en 3.2), het transitieproces (thema 5-7; MMIP 3.3) en warmtetechnologie (thema 8 en 9; MMIP 4.1 en 4.3).

Brains4Buildings

Brains for Building’s Energy Systems (B4B) is een meerjarig, multi-stakeholderproject gericht op het ontwikkelen van methoden om big data van slimme meters, gebouwbeheersystemen en Internet of Things-apparaten te benutten, om het energieverbruik te verminderen, het comfort te verhogen, flexibel te reageren op gebruikersgedrag en lokale vraag en aanbod van energie en te besparen op onderhoudskosten voor installaties. Hiervoor worden snellere en efficiëntere Machine Learning en Artificial Intelligence modellen en algoritmes ontwikkeld. Het project is gericht op bestaande utiliteitsgebouwen zoals commerciële en institutionele gebouwen.

Industriële Modulaire Prefab

TKI Bouw en Techniek heeft nog vanuit het BTIC het kennis- en innovatieprogramma ‘Emissieloos Bouwen’ opgesteld. De Groene Koers, Topsector Logistiek en diverse partijen uit de ontwerp-, bouw- en technieksector hebben aan de totstandkoming ervan meegewerkt. Vanuit dit programma op hoofdlijnen zijn door TNO, Topsector Logistiek en digiGO uitvoeringsprogramma’s uitgewerkt die daadwerkelijk van start zijn gegaan. Het deeltraject industriële prefabbouw werkt met een budget van bijna 30 miljoen euro, waarvan 20 miljoen subsidie, aan lage emissie bouwmaterialen, geïndustrialiseerde productie en optimalisatie van processen in 8 deeltrajecten.

Nieuwsbrief

TKI Bouw en Techniek is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie in bouwontwerp, bouw en bouwtechniek gericht op een toekomstbestendige gebouwde omgeving.

TKI Bouw en Techniek werkt aan drie meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s: Circulaire bouw en infrastructuur, Levensduurverlenging gebouwen en omgeving en Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. Samen met andere TKI’s werken wij aan de doorsnijdende thema’s digitalisering, industrialisering en human capital.