Regionaal Bouwen aan Human Capital

Regionaal Bouwen aan Human Capital

Door middel van een regionale human capital aanpak wil het programma de realisatie van een emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving versnellen.

Deze aanpak is nodig omdat het tekort aan huidige en toekomstige vakmensen met de juiste skills succesvolle innovaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector belemmert. Het door TNO ontwikkelde Sharebouw&Techniek-concept dat de werelden van werken, leren en innoveren in regionale ecosystemen aan elkaar verbindt, vormt het uitgangspunt van het programma. Door deze werkwijze naar meerdere regio’s op te schalen, levert het programma Regionaal Bouwen aan Human Capital een bijdrage aan skills ontwikkeling van vakmensen, nu en in de toekomst, en aan innovatieadoptie bij MKB-bedrijven en opdrachtgevers.

Skills ontwikkelen om innovaties te versnellen

Nederland staat zowel voor een grote nieuwbouwopgave als voor de enorme uitdaging om de bestaande bouw energiezuinig, klimaatadaptief en toekomstbestendig te maken. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan arbeidskrachten in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Ondanks alle inspanningen brengen de huidige werkwijzen in de sector nog niet de versnelling die nodig is. Een belangrijke oorzaak is dat innovaties op het terrein van schoon en emissieloos bouwen, digitalisering, industrialisatie, circulair en biobased bouwen en ketenintegratie om verschillende redenen nog onvoldoende landen in de praktijk. Door de versnippering en beperkte samenwerking tussen bedrijven onderling, tussen bedrijven en onderwijsinstellingen en tussen bedrijven en kennispartners wordt kennis beperkt gedeeld. Van elkaar leren is cruciaal om te kunnen innoveren en innovaties te laten landen in de praktijk. Dit doorbreken vraagt om krachtige regionale ecosystemen die werken, leren en innoveren met elkaar verbinden in de ontwerp-, bouw- en technieksector.

Lopend human capital concept in meer regio’s doorontwikkelen

Het concept Sharebouw&Techniek (SB&T) wordt momenteel door de Bouwacademie in de regio Amsterdam ingezet. Het programma zal dit concept in verschillende regio’s en gezamenlijk met MKB-bedrijven, opdrachtgevers, onderwijsinstellingen en kennispartners doorontwikkelen in de praktijk. De lessen van de Bouwacademie worden hierin gedeeld. Bij de start van het programma staan vier regionale samenwerkingsverbanden centraal, getrokken door de innovatiehubs Bouwlab R&Do in Haarlem, SPARK Makers Zone in Den Bosch, Pioneering in Enschede en de innovatiehubs van de Hanzehogeschool en het Alfacollege in Groningen. In de loop van 2023 zullen twee regio’s toegevoegd worden.

In nauwe samenwerking met bedrijven, woningcorporaties, gemeenten en andere relevante partijen wordt het concept van SB&T naar de regionale behoeften vertaald. Vervolgens voeren de regio’s experimenten uit, gericht op:

  1. Het (verder) opbouwen van een learning community waar MKB-bedrijven, opdrachtgevers, onderwijspartners, kennispartners, de overheid en andere stakeholders kennis delen en samen opbouwen;
  2. Het vergroten van het inzicht in de impact van technische en sociale innovaties op werk en skills (gaps);
  3. Het ontwikkelen van aanpakken die (informeel) lerend en innovatief gedrag van medewerkers versterken;
  4. Het ontwikkelen van innovaties in het onderwijs en de zij-instroom;
  5. Het ontwikkelen van aanpakken gericht op adoptie van technische en sociale innovaties door MKB-bedrijven.

Bij het uitvoeren van de activiteiten werken de regio’s nauw samen. Hierdoor kan sneller worden geleerd en kan wat werkt direct worden opgeschaald naar en doorontwikkeld worden in een andere regio. Bij de afronding van het programma stelt iedere regio een human capital vervolgplan op.

Doorsnijdend thema van TKI Bouw en Techniek

Het programma is onderdeel van het doorsnijdende thema Human Capital van TKI Bouw en Techniek, het topconsortium voor kennis- en innovatieontwikkeling in de ontwerp-, bouw- en technieksector gericht op een toekomstbestendige gebouwde omgeving. TKI Bouw en Techniek is penvoerder van de samenwerking, borgt de koppeling met de landelijke en sectorale human capital agenda en zal de resultaten van het programma op zijn website publiceren. TNO is de inhoudelijk programmamanager, de regionale hubs coördineren de activiteiten binnen de regio’s en de Hogeschool van Amsterdam zal overkoepelend een cultuurevaluatie uitvoeren om het onderlinge leerproces te versterken. Het programma wordt ondersteund door een subsidie vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Downloads

Download de Roadmaps van de vier regio’s waarin zij hun plan van aanpak en activiteiten voor 2023 presenteren. 

Links

Hieronder vind je links naar publicaties, rapportages en artikelen die over het programma verschenen zijn. 

Meer weten?

Neem contact op met Goedele Geuskens via goedele.geuskens@tno.nl

Bekijk de programmawebsite