PAR-voorzitter Jaap Dijkgraaf over programma Klimaatadaptatie

6 juni 2023

Jaap Dijkgraaf, algemeen directeur bij adviesbureau DWA, is voorzitter van de programma-adviesraad van het meerjarige, missiegedreven innovatieprogramma Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. Het programma is gericht op innovatietrajecten die er toe bijdragen dat de gebouwde omgeving in 2050 klimaatbestendig en natuurinclusief is ingericht en bouwactiviteiten voor 2030 met minimale belasting voor de omgeving tot stand komen. De programma-adviesraad geeft, zoals de naam al zegt, advies over de inhoud van het programma. Het afgelopen jaar is in nauwe samenwerking met Anita Baas, strategisch adviseur TKI Bouw en Techniek, de raad samengesteld en is de eerste versie van het programma vormgegeven.

Het doel van dit Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP) is ervoor te zorgen dat de gebouwde omgeving in 2050 zodanig ingericht is dat het de effecten van de klimaatverandering kan opvangen (klimaatbestendig, aanzienlijk meer ruimte biedt voor flora en fauna (natuurinclusief) en dat bouwactiviteiten met minimale belasting voor mens en omgeving tot stand komen. Hierbij wordt nauwe aansluiting gezocht bij de Kennis en Innovatieagenda’s Energie en CO2, Klimaat en Water, Circulaire Economie en Inclusieve en Innovatieve samenleving.

Klimaatadaptatie is nodig om de gebouwde omgeving en inwoners van Nederland te beschermen tegen weerextremen als wateroverlast, overstroming, hittestress, droogte en stormen. Daarnaast zijn ook oplossingen nodig voor langetermijneffecten van klimaatverandering, zoals bodemdaling en funderingsproblematiek. Natuurinclusief bouwen is nodig voor de bescherming en versterking van de biodiversiteit en kan bijdragen aan het verbeteren van de waterhuishouding en de vermindering van hittestress. (Lokale) klimaatadaptatiemaatregelen en natuurinclusieve maatregelen dienen zoveel mogelijk te worden gecombineerd met andere transitieopgaven en vereisen mogelijk forse bouwactiviteiten in de gebouwde omgeving, zowel ondergronds als bovengronds. Het is nodig om te ontwerpen en transformeren met het klimaat 2100 in het achterhoofd en waar mogelijk kansen te benutten voor herstel van het water- en bodemsysteem in gebiedstransformaties.

De eerste versie van het document focust zich met name op de uitdagingen:

 • Verduurzaming van 7 miljoen gebouwen voor 2050
 • Nieuwbouw en transformatie van minstens 1 miljoen gebouwen voor 2030
 • Significant reduceren van emissies tijdens het bouwproces voor 2030
 • Klimaatbestendig maken van de gebouwde omgeving voor 2050

Ik ben blij dat we op deze wijze meewerken aan de kennis- en innovatieprogramma’s gericht op klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Vooraanstaande specialisten met een diversiteit aan kennis en ervaring hebben zich enthousiast aangesloten bij onze adviesraad. Daarnaast is een schrijversteam actief die de reflectie van de adviesraad keer op keer keurig verwerkt en uiteraard een eigen professionele inbreng heeft op deze thema’s. De volgende stap die we nu gaan zetten is versie 1.0 meer concretiseren. De contouren zijn verkend, de onderwerpen zijn goed benoemd en de breedte van genoemde thema’s zijn van een kader voorzien. De concretisering is nodig om dichter aan te sluiten bij marktpartijen. Omdat dit programma nog diverse niet ontgonnen gebieden/kennisvelden kent, proberen we door meer te concretiseren dichter aan te sluiten bij de problematiek waar de marktpartijen mee te maken  hebben.

Meer weten over dit programma? Neem contact op met Maurits Dekker, programmamanager Klimaatadapatie via maurits@tkibt.nl.

Andere berichten

 • 19 juni 2024

  Samen aan de slag voor verduurzaming van bouwmaterialen

 • 12 juni 2024

  TKI Bouw en Techniek wordt onderdeel van circulair transitieteam

 • 22 mei 2024

  Branche bundelt krachten om onderhoud infrastructuur te versnellen