Tag: Klimaatadaptatie

Nieuwe voorstellen gezocht voor industriële modulaire prefab

De uitstoot van stikstof in de bouw moet omlaag. De komende 2,5 jaar trekt de overheid daarom 50 miljoen euro uit binnen de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen voor een kennis- en innovatieprogramma dat zich richt op emissiearm bouwen. TKI Bouw en Techniek (nog gestart vanuit het BTIC) heeft het programma in 2021 samen met partners opgezet. Emissieloos Bouwen is onderverdeeld in 7 deeltrajecten. Onder penvoerderschap van TNO is een consortium van 59 partijen aan de slag gegaan met het deeltraject Industriële Modulaire Prefab (IMP). Haak hierbij aan en dien vóór 30 september een projectvoorstel in!

Programma-informatie

Het overkoepelende Emissieloos Bouwen heeft als doelstelling om met innovaties en aanpassingen in het bouwproces de uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof in de bouw terug te dringen. De ambities van het onderzoeksprogramma zijn:

 • 60% stikstofreductie ten opzichte van 2018 in het jaar 2030,
 • 0,4 Mton CO2 reductie ten opzichte van 1990 in het jaar 2030,
 • 75% gezondheidswinst door de uitstoot van fijnstof terug te dringen.

Het programma heeft verschillende deeltrajecten die deels parallel uitgevoerd worden door TNO, Topsector Logistiek en digiGO. Het deeltraject IMP draagt met 3 programmalijnen bij aan het onderzoeksprogramma Emissieloos Bouwen:

 • Lage uitstoot bouwmaterialen: als we kijken naar het onderdeel ‘materiaal’, wat is dan potentiële uitstootreductie?
 • Geïndustrialiseerde productie: welke -voor de bouw- vernieuwende productieprocessen zijn geschikt om uitstoot zoals genoemd in de ambities te realiseren? Wat kunnen zaken als bijvoorbeeld verdere industrialisatie, of file-to-factory hierin betekenen?
 • Optimalisatie van processen: het logistieke proces vormt een belangrijk onderdeel tijdens de bouw van een bouwwerk. Is met aanpassingen in de logistieke volgorde winst te behalen? Of kan er meer op andere locaties worden uitgevoerd? Voor dit onderdeel bestaat een nauwe samenwerking met de andere twee programmalijnen van TKI Logistiek en DSGO.

Binnen het onderdeel onder regie van TNO lopen momenteel al een aantal deelprojecten. Bekijk deze in de laatste voortgangsrapportage van kwartaal 1 2022.

Projectvoorstel indienen

Partijen uit de bouwsector kunnen zich op verschillende momenten gedurende de looptijd van het deelproject IMP aansluiten. De eerstvolgende sluitingsdatum is op vrijdag 30 september 2022 om 17:00 uur. Houd rekening met onderstaande randvoorwaarden bij het indienen van een projectvoorstel. Alleen een projectvoorstel dat voldoet aan de randvoorwaarden nemen we in behandeling.

Randvoorwaarden:

 • Het voorstel wordt ingediend in het voorgeschreven format. Een Word versie van het format vind je hier.
 • De maximale projectduur voor deze uitvraag is 1 jaar.
 • Specifiek voor deze uitvraag wordt gekeken naar industrialisatie van modulaire elementen. In het bijzonder wordt daarbij gelet op de eventuele circulariteit van de gekozen oplossing. Ook wordt graag gezien dat er geïntegreerd is nagedacht over de gekozen oplossing.
 • Het voorstel moet voor minimaal 32% gefinancierd worden door het bedrijfsleven;
 • De partijen moeten de programmavoorwaarden accepteren.

Na het indienen van het projectvoorstel bij programmamanager Mario de Rooij beoordeelt een onafhankelijke programmaraad het voorstel. Het voorstel inclusief advies van de programmaraad gaat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ter besluitvorming voor financiering.

Download de programmavoorwaarden

Informatiepakket Emissieloos Bouwen

Neem contact op met programmamanager Mario de Rooij voor meer informatie: M +31 (0)65 136 21 78 / E mario.derooij@tno.nl.

Nieuwsbrief

* verplicht

TKI Bouw en Techniek is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie in bouwontwerp, bouw en bouwtechniek gericht op een toekomstbestendige gebouwde omgeving.

TKI Bouw en Techniek werkt aan drie meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s: Circulaire bouw en infrastructuur, Levensduurverlenging gebouwen en omgeving en Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. Samen met andere TKI’s werken wij aan de doorsnijdende thema’s digitalisering, industrialisering en human capital.