Auteur: connie@lumael.nl

Voorzitters Programma-adviesraden bekend

Graag stellen wij de voorzitters aan je voor van de Programma-adviesraden (PAR) van onze drie programma’s (van links naar rechts):

Elk programma wordt in 2022 verder ingevuld in samenspraak met de PAR.

Podcast over TKI Bouw en Techniek

Met de komst van TKI Bouw en Techniek komt meer geld en menskracht beschikbaar voor het ondersteunen van bedrijven bij het innovatieproces. Welke rol speelt TKI Bouw en Techniek als het gaat om kennis- en innovatieontwikkeling? Hoe kunnen marktpartijen zoals BAM hun voordeel halen uit strategische en langdurige samenwerkingen in de vorm van consortia? MT-lid Richard Mulder ging erover in gesprek met Tom Jongen van BAM Specials in de Koninklijke Bouwend Nederland podcast ‘De Bouw maakt het!’.

Richard: “Innovatie draait niet alleen om producten, maar ook om processen inrichten en samenwerkingen vormgeven. Een innovatie-ecosysteem is een organisch proces van continu innoveren. Wij zorgen er ook voor dat innovaties hun weg vinden in het onderwijs.”

Tom: “Het is belangrijk om schaalbaarheid te creëren en niet alleen op projectniveau te innoveren.”

Beluister hier de podcast ‘TKI Bouw en Techniek werkt als innovatiemakelaar zonder courtage’.

Programma Versnelling Verduurzaming GO

Voor iedereen moet een duurzame woning binnen handbereik komen. Daarom neemt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschillende maatregelen, zoals het aanpakken van alle slecht geïsoleerde woningen en gebouwen voor 2030. Er is extra aandacht voor mensen met een kleine portemonnee. Door nieuwe financieringsmogelijkheden wordt het ook voor hen mogelijk om hun woning betaalbaar te kunnen isoleren.

In het programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving ligt de focus op het besparen van energie en betere isolatie. Het doel is om 2,5 miljoen woningen te isoleren en 1 miljoen hybride warmtepompen in de bestaande bouw te installeren tot en met 2030. Ook komt er een bijmengverplichting voor groengas.

Hoe het ministerie dit wil bereiken, lees je hier.

TKI Bouw en Techniek is in samenspraak met TKI Urban Energy, de Stroomversnelling en De Bouwcampus bezig om de inhoud mede te bepalen voor Programmalijn 5: Innovatief en duurzaam bouwen. Er hebben al diverse werksessies plaatsgevonden om een team te vormen. Voor de uitvoering van het programma zullen Kansrijke Samenwerkingsverbanden opgezet worden. Houd de ontwikkelingen in de gaten en haak aan!

SBE Delft – 11, 12, 13 oktober 2022

In oktober vindt de SBE Regional Conference Innovations for the Urban Energy Transition plaats. Professionals en onderzoekers uit heel Europa komen samen om de implementatie van toonaangevende oplossingen voor enkele van onze grootste maatschappelijke uitdagingen rond de energietransitie in de bouwsector te bespreken.

De conferentie bestaat uit drie dagen, waar je de eerste twee dagen kan deelnemen aan workshops, presentaties en paneldiscussies en er is ruimte om te netwerken. TKI Bouw en Techniek sponsort SBE Delft.

Meer informatie en tickets: sbe22delft.com

Nieuwe voorstellen gezocht voor industriële modulaire prefab

De uitstoot van stikstof in de bouw moet omlaag. De komende 2,5 jaar trekt de overheid daarom 50 miljoen euro uit binnen de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen voor een kennis- en innovatieprogramma dat zich richt op emissiearm bouwen. TKI Bouw en Techniek (nog gestart vanuit het BTIC) heeft het programma in 2021 samen met partners opgezet. Emissieloos Bouwen is onderverdeeld in 7 deeltrajecten. Onder penvoerderschap van TNO is een consortium van 59 partijen aan de slag gegaan met het deeltraject Industriële Modulaire Prefab (IMP). Haak hierbij aan en dien vóór 30 september een projectvoorstel in!

Programma-informatie

Het overkoepelende Emissieloos Bouwen heeft als doelstelling om met innovaties en aanpassingen in het bouwproces de uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof in de bouw terug te dringen. De ambities van het onderzoeksprogramma zijn:

 • 60% stikstofreductie ten opzichte van 2018 in het jaar 2030,
 • 0,4 Mton CO2 reductie ten opzichte van 1990 in het jaar 2030,
 • 75% gezondheidswinst door de uitstoot van fijnstof terug te dringen.

Het programma heeft verschillende deeltrajecten die deels parallel uitgevoerd worden door TNO, Topsector Logistiek en digiGO. Het deeltraject IMP draagt met 3 programmalijnen bij aan het onderzoeksprogramma Emissieloos Bouwen:

 • Lage uitstoot bouwmaterialen: als we kijken naar het onderdeel ‘materiaal’, wat is dan potentiële uitstootreductie?
 • Geïndustrialiseerde productie: welke -voor de bouw- vernieuwende productieprocessen zijn geschikt om uitstoot zoals genoemd in de ambities te realiseren? Wat kunnen zaken als bijvoorbeeld verdere industrialisatie, of file-to-factory hierin betekenen?
 • Optimalisatie van processen: het logistieke proces vormt een belangrijk onderdeel tijdens de bouw van een bouwwerk. Is met aanpassingen in de logistieke volgorde winst te behalen? Of kan er meer op andere locaties worden uitgevoerd? Voor dit onderdeel bestaat een nauwe samenwerking met de andere twee programmalijnen van TKI Logistiek en DSGO.

Binnen het onderdeel onder regie van TNO lopen momenteel al een aantal deelprojecten. Bekijk deze in de laatste voortgangsrapportage van kwartaal 1 2022.

Projectvoorstel indienen

Partijen uit de bouwsector kunnen zich op verschillende momenten gedurende de looptijd van het deelproject IMP aansluiten. De eerstvolgende sluitingsdatum is op vrijdag 30 september 2022 om 17:00 uur. Houd rekening met onderstaande randvoorwaarden bij het indienen van een projectvoorstel. Alleen een projectvoorstel dat voldoet aan de randvoorwaarden nemen we in behandeling.

Randvoorwaarden:

 • Het voorstel wordt ingediend in het voorgeschreven format. Een Word versie van het format vind je hier.
 • De maximale projectduur voor deze uitvraag is 1 jaar.
 • Specifiek voor deze uitvraag wordt gekeken naar industrialisatie van modulaire elementen. In het bijzonder wordt daarbij gelet op de eventuele circulariteit van de gekozen oplossing. Ook wordt graag gezien dat er geïntegreerd is nagedacht over de gekozen oplossing.
 • Het voorstel moet voor minimaal 32% gefinancierd worden door het bedrijfsleven;
 • De partijen moeten de programmavoorwaarden accepteren.

Na het indienen van het projectvoorstel bij programmamanager Mario de Rooij beoordeelt een onafhankelijke programmaraad het voorstel. Het voorstel inclusief advies van de programmaraad gaat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ter besluitvorming voor financiering.

Download de programmavoorwaarden

Informatiepakket Emissieloos Bouwen

Neem contact op met programmamanager Mario de Rooij voor meer informatie: M +31 (0)65 136 21 78 / E mario.derooij@tno.nl.

TKI Bouw en Techniek zoekt directeur

Ben jij gedreven om de topuitdagingen in de ontwerp-, bouw- en technieksector aan te pakken? Heb je aantoonbare ervaring met innovatie en het opzetten van programma’s om dit te stimuleren? En ben jij dé aangewezen persoon om een organisatie op te zetten en in te richten? Dan zoeken we jou als onze nieuwe directeur!

Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, realisatie van 1 miljoen nieuwbouwwoningen, vervangen en renoveren van tienduizenden bruggen, viaducten en tunnels en reduceren van gebruik van primaire grondstoffen in de bouw: dit zijn topuitdagingen waarvoor innovatieve oplossingen nodig zijn. Op 1 juli jl. is TKI Bouw en Techniek opgericht. Dit Topconsortium voor Kennis en Innovatie zet zich maximaal in om de innovaties voor deze uitdagingen tot stand te brengen.

Lees de vacaturebeschrijving en stuur vóór 1 september jouw motivatie naar nathalie.vandalen@tki-bouwentechniek.nl en richard.mulder@tki-bouwentechniek.nl. Wie weet sta jij straks aan het roer van TKI Bouw en Techniek!

Terugkijken BTIC Talks

Voor het derde jaar op rij organiseerden wij BTIC Talks. Maxime Verhagen en Doekle Terpstra proostten samen op een belangrijke mijlpaal van het BTIC: 1 juli zijn wij TKI Bouw en Techniek geworden! In één uur tijd werd je in deze talkshow bijgepraat hoe we als TKI innovatie in de ontwerp-, bouw- en technieksector nóg beter inbedden in het missiegedreven innovatiebeleid. Onder leiding van tafelhost Geert Maarse gingen 10 gasten in duo’s in gesprek over onze programma’s en consortia en werden concrete innovatievoorbeelden uit de praktijk belicht. Bekijk hieronder de vijf losse items terug.

Innovatie in de ontwerp-, bouw- en technieksector verankerd in het topsectorenbeleid

Maxime Verhagen, boegbeeld van het BTIC en voorzitter van Bouwend Nederland, en Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland trapten de uitzending van BTIC Talks af. Maxime blikte terug op wat het BTIC de afgelopen jaren bereikt heeft en Doekle vertelde als voorzitter van het dagelijks bestuur over de nieuwe organisatievorm van een Topconsortium voor Kennis en Innovatie.
Jan van Beuningen van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Machteld de Kroon van TNO lichtten vervolgens aan tafel onze positie toe in het nationale missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Wat betekent het dat BTIC een TKI wordt? Welke ambities zijn er en hoe gaan die waargemaakt worden?

Circulaire gebouwen en infrastructuur

Huub Keizers, MT-lid BTIC, vertelde over de benodigde innovatie in ontwerpstrategieën en -processen voor het faciliteren van circulariteit op verschillende schaalniveaus. Hij ging in gesprek met Karin Kuipers van de Noordereng Groep die een circulair concept heeft ontwikkeld dat het mogelijk maakt in korte tijd, op een duurzame manier en met lage emissie, veel nieuwe woningen te bouwen: the Natural Pavilion.

Levensduurverlenging gebouwde omgeving

Leonie Koops, Witteveen+Bos en voorzitter van de adviesraad van dit programma, vertelde over het doel om bestaande gebouwen en civiele droge infrastructuur optimaal in stand te houden, aan te passen en benutten. Samen met Bart van Leeuwen van Movares, consortium-lid van Talking Assets, besprak zij hoe onderhoud aan kunstwerken en gebouwen datagedreven uitgevoerd kan worden om de levensduur te verlengen.

Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen

Frank van der Hoeven van de TU Delft en medeauteur van dit programma ging in gesprek met Nikki de Zeeuw van studententeam SUM (Symbiotic Urban Movement), over de vraag hoe meer in symbiose tussen mens en natuur gebouwd kan worden en bouwactiviteiten met minimale belasting voor de omgeving tot stand kunnen komen. Er zijn in Nederland 847.000 portiekwoningen die niet voldoen aan de huidige maatstaven als het gaat over energie en comfort. Het studententeam bedacht hier een innovatieve oplossing voor en bouwde een prototype.

Skills als cruciale factor voor verduurzaming van de bouw 

Meer mensen moeten beschikken over de juiste skills. Dit vereist een andere manier van samen werken, leren en innoveren. Maar hoe geef je dat vorm? Goedele Geuskens van TNO en Robert Koerts van ROC Amsterdam bespraken het concept SHAREBOUW&TECHNIEK dat hiervoor een concrete aanpak biedt. (MKB-)bedrijven, onderwijs, kennispartners, overheid en opdrachtgevers werken in een grootschalig programma van de BouwAcademie Amsterdam nauw samen aan innovatieadoptie in de stad en het opleiden van (toekomstige) vakmensen.

Wil je de complete livestream terugkijken van BTIC Talks? Klik dan hier.

Nieuwsbrief

TKI Bouw en Techniek is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie in bouwontwerp, bouw en bouwtechniek gericht op een toekomstbestendige gebouwde omgeving.

TKI Bouw en Techniek werkt aan drie meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s: Circulaire bouw en infrastructuur, Levensduurverlenging gebouwen en omgeving en Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. Samen met andere TKI’s werken wij aan de cross-over thema’s digitalisering, industrialisering en human capital.